Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy UE z dnia 04.05.2016 r. L119/1), informuje:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A, zwany dalej Administratorem.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Konrad Kieruzel, e-mail: iodo@pzd.powiat-belchatowski.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 142 z późn. zm), ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz 799, z późn zm.), ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesień 2001 roku (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zawartych umów oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie , w jakim zostały pozyskane.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wypełnienia zadań realizowanych przez urząd, na podstawie przepisów prawa.
b) realizacji zawartych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów
c) zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie i celu przez nią określonym.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów urzędowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów, i w zakresie określonym tymi przepisami ( np. ustawy o dostępie do informacji publicznej)
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Urząd nie profiluje danych w rozumieniu Rozporządzenia .

Nasze drogi

mapa-link 

Powyższa  grafika stanowi link do mapy w skali 1:10 000

 

l.p. Numer Odc. Trasa Dotychczasowa nazwa i nr drogi

  Łączna długość    

w km

Klasa techniczna,

      rodzaj nawierzchni     

Miejscowość ulica/droga
1 1500E 7   dr. zamiejska 30469 Sulmierzyce – Kalisko 15,9 G/MB
2 1900E 1   dr. zamiejska 30467 Chorzenice – Łękińsko 4,9 Z/MB
3 1901E 1   dr. zamiejska 30470 Sulmierzyce – Żłobnica 4,8 Z/MB
4 1902E 1   dr. zamiejska 30554 Bełchatów – Słok – Janów Nowy 16,4 G/MB
2   dr. zamiejska 30545 Kluki – Kaszewice – Janów Nowy
5 1903E 1 Zelów ul. Dzielna   10,4 Z/MB
2 Zelów ul. Bujnowska  
3   dr. zamiejska 30508 Zelów – Bujny Szlach. – Głupice
6 1904E 1   dr. zamiejska 30509 Łobudzice – Bujny Szlacheckie 3,3 Z/MB
7 1905E 1   dr. zamiejska 30511 Drużbice – Wola Rożniatowska 10,7 Z/MB
2   dr. zamiejska 30512 Rożniatowice – Ławy
8 1906E 1   dr. zamiejska 30513 Rawicz – Grabica 2,6 Z/MB
9 1907E 1   dr. zamiejska 30521 Zalesie – Walewice – Łęki 9,9 Z/ŻW,BR,MB
2   dr. zamiejska 30519 Zalesie – Chajczyny
10 1908E 1   dr. zamiejska 30523 Wieś Szczercowska – Magdalenów 13,2 Z/MB
2   dr. zamiejska 30525 Magdalenów – Kluki
11 1909E 1   dr. zamiejska 30524 Lubiec – Cisza – Parzno 17,9 Z/MB
2   dr. zamiejska 30528 Parzno – Domiechowice – Bełchatów
3 Bełchatów ul. Grabowa  
4 Bełchatów ul. Cegielniana  
12 1910E 1   dr. zamiejska 30527 Parzno – Wola Mikorska – Adamów 4,1 Z/MB
13 1911E 1 Bełchatów ul. Sienkiewicza   9 Z/MB
2 Bełchatów ul. Olsztyńska  
3   dr. zamiejska 30530 Bełchatów – Mzurki
14 1912E 1 Bełchatów ul. Kwiatowa   10,7 Z/MB
2 Bełchatów Pl. Wolności  
3 Bełchatów ul. Czyżewskiego  
4   dr. zamiejska 30531 Bełchatów – Bogdanów G/MB
15 1913E 1   dr. zamiejska 30534 Bełchatów – Bogdanów Kolonia 5 Z/MB
16 1914E 1 Bełchatów ul. Częstochowska   8,8 Z/MB
2 Bełchatów ul. Południowa  
3   dr. zamiejska 30538 Bełchatów – Bukowa
4   dr. zamiejska 30541 Bukowa – Parzniewice L /ŻW,MB
17 1915E 1   dr. zamiejska 30539 Wólka Łękawska – Zawadów 3,5 L/MB
18 1916E 1   dr. zamiejska 30540 Bogdanów – Łękawa 9 Z/MB
19 1917E 1   dr. zamiejska 30547 Chabielice – Trząs – Nowy Świat 22 Z/MB
20 1918E 1   dr. zamiejska 30544 Szczerców – Osiny 8,7 Z/MB
21 1919E 1   dr. zamiejska 30546 Kaszewice – Kurnos – Bełchatów 7 Z/MB
22 1920E 1   dr. zamiejska 30529 Kluki – Parzno 14,2 Z/MB
2   dr. zamiejska 30526 Zelów – Sromutka – Parzno
3 Zelów ul. Sienkiewicza  
23 1921E 1   dr. zamiejska 30551 Kleszczów – Brudzice 4,5 Z/MB
24 1922E 1 Zelów ul. Mickiewicza   4,9 Z/MB
2   dr. zamiejska 30560 Zelów – Kurów
25 1923E 1   dr. zamiejska 30561 Zawady – Dobrzelów 1,3 L/MB
26 1924E 1   dr. zamiejska 37441 Prądzew – Dąbr.Rusiecka – Rusiec 5,3 Z/MB
27 1925E 1   dr. zamiejska 37442 Wola Wiązowa – Mierzynów 2,1 Z/MB
28 1926E 1   dr. zamiejska 37484 Konopnica – Wola Wiązowa 3,6 Z/MB
29 1927E 1 Zelów Pl. Dąbrowskiego   24,4 Z/MB
2 Zelów ul. Kilińskiego  
3   dr. zamiejska 30507 Zelów – Zagłówki – Kociszew
4   dr. zamiejska 30510 Kociszew – Głubice – Drużbice
5   dr. zamiejska 30514 Drużbice – do dr. pow. 30522
30 1928E 1   dr. zamiejska 37479 Dęby Wolskie – st. kolejowa Rusiec 4,3 L/ŻW,GR,MB
31 1929E 1   dr. zamiejska 37480 Rusiec – do dr. pow. 37435 4,5 Z/MB
32 1930E 1 Bełchatów ul. Harcerska   0,3 Z/MB
33 1931E 1 Bełchatów ul. Piotrkowska   3,6 Z/MB
34 1932E 1 Bełchatów ul. Wyszyńskiego   2,1 Z/MB
35 1933E 1 Bełchatów ul. Okrzei   1,2 Z/MB
36 1934E 1 Bełchatów ul. 1 Maja   1,1 Z/MB
37 1935E 1 Bełchatów ul. Dąbrowskiego   0,3 Z/MB
38 1936E 1 Bełchatów ul. Zamoście   2,5 Z/MB
39 1937E 1 Bełchatów ul. Mielczarskiego   0,6 Z/MB
40 1938E 1 Bełchatów ul. Wspólna   1,4 Z/MB
41 2301E 4   dr. zamiejska 30502 Malenia – Zagłówki 0,7 Z/MB
42 2306E 2   dr. zamiejska 30520 Korczyska – Wygiełzów 5,2 Z/MB
3   dr. zamiejska 30518 Wygiełzów – Kurów
43 2308E 1   dr. zamiejska 30522 Rogoźno – Wygoda – Kącik 23 Z/MB
2   dr. zamiejska Kącik – Mzurki 6,9 G/MB
44 2309E 3   dr. zamiejska 30558 Chrząstawa – Szczercowska Wieś 3,7 Z/MB
45 2311E 2   dr. zamiejska 37435 Widawa – Wola Wiązowa – Kiełczygłów 9 Z/MB
46 3500E 3   dr. zamiejska 30556 Pajęczno – gr. pow. – Chabielice 0,9 Z/MB
47 3915E 8   dr. zamiejska 30548 Łękińsko – Kamieńsk 7,7 Z/MB
9   dr. zamiejska 30550 Łękińsko – Brudzice
48 4526E 2   dr. zamiejska 37478 Kuźnica Strobińska – Obrów 4,3 L/ŻW
49 4912E 8   dr. zamiejska 30505 Jamborek – gr. pow. – Karczmy 13,2 Z/GŻ,ŻW,MB
9   dr. zamiejska 30506 Karczmy – Rożniatowice
Razem: 354,5

 

LEGENDA:

Klasa techniczna drogi:

Rodzaj nawierzchni:

A- autostrada

MB – nawierzchnia bitumiczna

S – droga ekspresowa

BT – nawierzchnia betonowa

GP – droga główna ruchu przyspieszonego

KP – nawierzchnia z kostki prefabrykowanej

G – droga główna

KK – nawierzchnia z kostki kamiennej

Z – droga zbiorcza

KL – nawierzchnia klinkierowa

L- droga lokalna

PB – nawierzchnia z prefabrykatów betonowych

D – droga dojazdowa

BR – nawierzchnia brukowcowa

 

TŁ – nawierzchnia tłuczniowa

ŻW – nawierzchnia żwirowa

GR – nawierzchnia gruntowa naturalna (gruntu rodzimego)

IN – inne